Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος {1}{G}{W}{U}

Θηρίον — Φελδδαγρίφος

{G}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος δέχεται +1/+1 μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος παίζω τήν 1/1 γνώμην χλωροῦ θηριοῦ ἱπποποτάμου.

{W}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος δέχεται τὴν φυλάκα ἀπὸ μέλανος καὶ πυρροῦ μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος δέχεται τοῦς 2 βίους.

{U}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος κερδαίνει τὴν πτῆσιν μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος ἔαι ἀναλέγειν τὸν βιβλίον.

4/4

Illustrated by Matt Cavotta

Standard
Alchemy
Pioneer
Explorer
Modern
Brawl
Legacy
Historic
Vintage
Pauper
Commander
Penny