Modern Masters 2015 (MM2)

249 cards Released 2015-05-22 $814.96 €642.29 318.96 TIX

Set Name Cost Type R La Artist USD EUR TIX
MM2 1 All Is Dust {7} Tribal Sorcery R EN Jason Felix $16.13 €15.81 1.71
MM2 2 Artisan of Kozilek {9} Creature U EN Jason Felix $0.37 €0.27 0.02
MM2 3 Emrakul, the Aeons Torn {15} Lgd. Creature M EN Mark Tedin $34.52 €31.57 7.24
MM2 4 Karn Liberated {7} Lgd. Planeswalker M EN Jason Chan $87.10 €68.62 24.07
MM2 5 Kozilek, Butcher of Truth {10} Lgd. Creature M EN Michael Komarck $38.05 €23.27 1.30
MM2 6 Ulamog, the Infinite Gyre {11} Lgd. Creature M EN Aleksi Briclot $26.70 €14.82 2.69
MM2 7 Ulamog's Crusher {8} Creature C EN Todd Lockwood $0.21 €0.17 0.05
MM2 8 Apostle's Blessing {1}{W/P} Instant C EN Brad Rigney $0.25 €0.34 0.05
MM2 9 Arrest {2}{W} Enchantment C EN Daarken $0.09 €0.04 0.01
MM2 10 Battlegrace Angel {3}{W}{W} Creature R EN Matt Stewart $0.47 €0.33 0.01
MM2 11 Celestial Purge {1}{W} Instant U EN David Palumbo $0.17 €0.13 0.02
MM2 12 Conclave Phalanx {4}{W} Creature C EN Wayne Reynolds $0.05 €0.04 0.01
MM2 13 Court Homunculus {W} Artifact Creature C EN Matt Cavotta $0.06 €0.04 0.01
MM2 14 Daybreak Coronet {W}{W} Enchantment R EN Johannes Voss $11.21 €7.82 0.91
MM2 15 Dispatch {W} Instant U EN Erica Yang $0.95 €0.98 0.02
MM2 16 Elesh Norn, Grand Cenobite {5}{W}{W} Lgd. Creature M EN Igor Kieryluk $13.22 €11.08 2.04
MM2 17 Fortify {2}{W} Instant C EN Christopher Moeller $0.06 €0.02 0.01
MM2 18 Hikari, Twilight Guardian {3}{W}{W} Lgd. Creature U EN Glen Angus $0.07 €0.06 0.01
MM2 19 Indomitable Archangel {2}{W}{W} Creature R EN Allen Williams $0.77 €0.58 0.01
MM2 20 Iona, Shield of Emeria {6}{W}{W}{W} Lgd. Creature M EN Jason Chan $12.32 €6.35 1.37
MM2 21 Kami of Ancient Law {1}{W} Creature C EN Mark Tedin $0.05 €0.06 0.01
MM2 22 Kor Duelist {W} Creature U EN Izzy $0.14 €0.11 0.01
MM2 23 Leyline of Sanctity {2}{W}{W} Enchantment R EN Ryan Pancoast $26.90 €21.62 8.80
MM2 24 Mighty Leap {1}{W} Instant C EN rk post $0.03 €0.02 0.02
MM2 25 Mirran Crusader {1}{W}{W} Creature R EN Eric Deschamps $2.79 €2.23 0.65
MM2 26 Mirror Entity {2}{W} Creature R EN Zoltan Boros & Gabor Szikszai $1.16 €0.68 0.18
MM2 27 Moonlit Strider {3}{W} Creature C EN John Avon $0.03 €0.02 0.01
MM2 28 Myrsmith {1}{W} Creature U EN Eric Deschamps $0.10 €0.06 0.01
MM2 29 Oblivion Ring {2}{W} Enchantment U EN Franz Vohwinkel $0.33 €0.34 0.03
MM2 30 Otherworldly Journey {1}{W} Instant C EN Vance Kovacs $0.08 €0.07 0.01
MM2 31 Raise the Alarm {1}{W} Instant C EN Zoltan Boros $0.08 €0.03 0.03
MM2 32 Skyhunter Skirmisher {1}{W}{W} Creature C EN Greg Staples $0.11 €0.07 0.01
MM2 33 Spectral Procession {2/W}{2/W}{2/W} Sorcery U EN Tomasz Jedruszek $0.38 €0.45 0.44
MM2 34 Sunlance {W} Sorcery C EN Volkan Baga $0.09 €0.08 0.03
MM2 35 Sunspear Shikari {1}{W} Creature C EN Allen Williams $0.05 €0.07 0.01
MM2 36 Taj-Nar Swordsmith {3}{W} Creature U EN Todd Lockwood $0.10 €0.09 0.01
MM2 37 Terashi's Grasp {2}{W} Sorcery C EN Mark Tedin $0.07 €0.08 0.01
MM2 38 Waxmane Baku {2}{W} Creature C EN Greg Hildebrandt $0.05 €0.05 0.01
MM2 39 Aethersnipe {5}{U} Creature C EN Zoltan Boros & Gabor Szikszai $0.08 €0.07 0.01
MM2 40 Air Servant {4}{U} Creature U EN Lars Grant-West $0.04 €0.03 0.02
MM2 41 Argent Sphinx {2}{U}{U} Creature R EN Chris Rahn $0.14 €0.13 0.02
MM2 42 Cloud Elemental {2}{U} Creature C EN Michael Sutfin $0.02 €0.02 0.06
MM2 43 Cryptic Command {1}{U}{U}{U} Instant R EN Wayne England $22.24 €19.89 11.82
MM2 44 Faerie Mechanist {3}{U} Artifact Creature C EN Matt Cavotta $0.09 €0.02 0.01
MM2 45 Flashfreeze {1}{U} Instant U EN Brian Despain $0.08 €0.06 0.01
MM2 46 Guile {3}{U}{U}{U} Creature R EN Zoltan Boros & Gabor Szikszai $0.52 €0.35 0.01
MM2 47 Helium Squirter {4}{U} Creature C EN Hideaki Takamura $0.06 €0.10 0.01
MM2 48 Hurkyl's Recall {1}{U} Instant R EN Ralph Horsley $3.49 €3.27 5.47
MM2 49 Inexorable Tide {3}{U}{U} Enchantment R EN Dave Kendall $1.49 €1.13 0.02
MM2 50 Mana Leak {1}{U} Instant C EN Howard Lyon $0.25 €0.21 0.04
MM2 51 Mulldrifter {4}{U} Creature U EN Eric Fortune $0.69 €0.49 0.28
MM2 52 Narcolepsy {1}{U} Enchantment C EN Johann Bodin $0.07 €0.03 0.01
MM2 53 Novijen Sages {4}{U}{U} Creature U EN Luca Zontini $0.14 €0.17 0.01
MM2 54 Qumulox {6}{U}{U} Creature U EN Carl Critchlow $0.06 €0.03 0.01
MM2 55 Remand {1}{U} Instant U EN Zoltan Boros $6.99 €4.30 3.01
MM2 56 Repeal {X}{U} Instant C EN Anthony Palumbo $0.11 €0.14 0.05
MM2 57 Somber Hoverguard {5}{U} Creature C EN Adam Rex $0.07 €0.05 0.01
MM2 58 Steady Progress {2}{U} Instant C EN Efrem Palacios $0.12 €0.14 0.01
MM2 59 Stoic Rebuttal {1}{U}{U} Instant C EN Chris Rahn $0.08 €0.07 0.02
MM2 60 Surrakar Spellblade {1}{U}{U} Creature R EN Dave Kendall $0.20 €0.15 0.01
MM2 61 Telling Time {1}{U} Instant C EN Scott M. Fischer $0.15 €0.11 0.02
MM2 62 Tezzeret the Seeker {3}{U}{U} Lgd. Planeswalker M EN Anthony Francisco $11.99 €6.52 1.42
MM2 63 Tezzeret's Gambit {3}{U/P} Sorcery U EN Karl Kopinski $0.41 €0.27 0.03
MM2 64 Thoughtcast {4}{U} Sorcery C EN Greg Hildebrandt $0.25 €0.25 0.05
MM2 65 Thrummingbird {1}{U} Creature C EN Efrem Palacios $0.13 €0.11 0.01
MM2 66 Vapor Snag {U} Instant C EN Raymond Swanland $0.59 €0.62 0.09
MM2 67 Vendilion Clique {1}{U}{U} Lgd. Creature M EN Willian Murai $19.74 €18.67 18.97
MM2 68 Vigean Graftmage {2}{U} Creature C EN Alan Pollack $0.08 €0.07 0.01
MM2 69 Water Servant {2}{U}{U} Creature U EN Igor Kieryluk $0.03 €0.03 0.01
MM2 70 Wings of Velis Vel {1}{U} Tribal Instant C EN Jim Pavelec $0.05 €0.05 0.01
MM2 71 Bitterblossom {1}{B} Tribal Enchantment M EN Rebecca Guay $40.49 €26.98 7.87
MM2 72 Bloodthrone Vampire {1}{B} Creature C EN Steve Argyle $0.09 €0.06 0.01
MM2 73 Bone Splinters {B} Sorcery C EN Cole Eastburn $0.06 €0.04 0.01
MM2 74 Daggerclaw Imp {2}{B} Creature U EN Pete Venters $0.05 €0.03 0.10
MM2 75 Dark Confidant {1}{B} Creature M EN Scott M. Fischer $51.83 €42.56 11.02
MM2 76 Death Denied {X}{B}{B} Instant C EN James Paick $0.14 €0.07 0.01
MM2 77 Deathmark {B} Sorcery U EN Steven Belledin $0.07 €0.05 0.01
MM2 78 Devouring Greed {2}{B}{B} Sorcery U EN Vance Kovacs $0.08 €0.06 0.01
MM2 79 Dismember {1}{B/P}{B/P} Instant U EN Terese Nielsen $3.20 €2.37 7.00
MM2 80 Dread Drone {4}{B} Creature C EN Raymond Swanland $0.04 €0.02 0.01
MM2 81 Duskhunter Bat {1}{B} Creature C EN Jesper Ejsing $0.03 €0.03 0.01
MM2 82 Endrek Sahr, Master Breeder {4}{B} Lgd. Creature R EN Mark Tedin $0.32 €0.29 0.01
MM2 83 Ghostly Changeling {2}{B} Creature C EN Chuck Lukacs $0.05 €0.06 0.01
MM2 84 Grim Affliction {2}{B} Instant C EN Erica Yang $0.15 €0.12 0.01
MM2 85 Instill Infection {3}{B} Instant C EN Chris Rahn $0.07 €0.03 0.01
MM2 86 Midnight Banshee {3}{B}{B}{B} Creature R EN Daarken $0.77 €0.58 0.01
MM2 87 Nameless Inversion {1}{B} Tribal Instant C EN Jeff Miracola $0.15 €0.15 0.02
MM2 88 Necroskitter {1}{B}{B} Creature R EN Jaime Jones $3.49 €2.28 0.04
MM2 89 Plagued Rusalka {B} Creature C EN Alex Horley-Orlandelli $0.06 €0.05 0.02
MM2 90 Profane Command {X}{B}{B} Sorcery R EN Wayne England $0.39 €0.36 0.12
MM2 91 Puppeteer Clique {3}{B}{B} Creature R EN Daren Bader $0.56 €0.70 0.01
MM2 92 Reassembling Skeleton {1}{B} Creature U EN Austin Hsu $0.19 €0.14 0.02
MM2 93 Scavenger Drake {3}{B} Creature U EN Trevor Claxton $0.06 €0.04 0.01
MM2 94 Scuttling Death {4}{B} Creature C EN Thomas M. Baxa $0.04 €0.03 0.01
MM2 95 Shrivel {1}{B} Sorcery C EN Jung Park $0.09 €0.06 0.05
MM2 96 Sickle Ripper {1}{B} Creature C EN Dan Scott $0.06 €0.06 0.01
MM2 97 Sign in Blood {B}{B} Sorcery C EN Howard Lyon $0.14 €0.10 0.04
MM2 98 Spread the Sickness {4}{B} Sorcery U EN Jaime Jones $0.13 €0.10 0.01
MM2 99 Surgical Extraction {B/P} Instant R EN Steven Belledin $22.15 €19.41 43.67
MM2 100 Thief of Hope {2}{B} Creature C EN Tim Hildebrandt $0.09 €0.06 0.01
MM2 101 Vampire Lacerator {B} Creature C EN Steve Argyle $0.11 €0.08 0.02
MM2 102 Vampire Outcasts {2}{B}{B} Creature U EN Clint Cearley $0.21 €0.03 0.01
MM2 103 Waking Nightmare {2}{B} Sorcery C EN Mitch Cotie $0.03 €0.06 0.01
MM2 104 Banefire {X}{R} Sorcery R EN Raymond Swanland $1.31 €0.58 0.32
MM2 105 Blades of Velis Vel {1}{R} Tribal Instant C EN Ron Spencer $0.05 €0.05 0.01
MM2 106 Blood Ogre {2}{R} Creature C EN Christopher Moeller $0.08 €0.02 0.01
MM2 107 Bloodshot Trainee {3}{R} Creature U EN Matt Stewart $0.04 €0.05 0.02
MM2 108 Brute Force {R} Instant C EN Wayne Reynolds $0.15 €0.10 0.01
MM2 109 Burst Lightning {R} Instant C EN Vance Kovacs $0.14 €0.18 0.04
MM2 110 Combust {1}{R} Instant U EN Jaime Jones $0.04 €0.09 0.01
MM2 111 Comet Storm {X}{R}{R} Instant M EN Jung Park $0.60 €0.37 0.18
MM2 112 Dragonsoul Knight {2}{R} Creature C EN Justin Sweet $0.04 €0.04 0.01
MM2 113 Fiery Fall {5}{R} Instant C EN Daarken $0.05 €0.02 0.01
MM2 114 Goblin Fireslinger {R} Creature C EN Pete Venters $0.12 €0.04 0.01
MM2 115 Goblin War Paint {1}{R} Enchantment C EN Austin Hsu $0.03 €0.04 0.01
MM2 116 Gorehorn Minotaurs {2}{R}{R} Creature C EN Wayne Reynolds $0.05 €0.05 0.01
MM2 117 Gut Shot {R/P} Instant C EN Greg Staples $0.57 €0.47 1.86
MM2 118 Hellkite Charger {4}{R}{R} Creature R EN Jaime Jones $0.41 €0.22 0.01
MM2 119 Incandescent Soulstoke {2}{R} Creature U EN Todd Lockwood $0.47 €0.41 0.01
MM2 120 Inner-Flame Igniter {2}{R} Creature C EN Scott Hampton $0.05 €0.04 0.01
MM2 121 Kiki-Jiki, Mirror Breaker {2}{R}{R}{R} Lgd. Creature M EN Steven Belledin $7.36 €6.50 1.13
MM2 122 Lightning Bolt {R} Instant U EN Christopher Moeller $2.89 €2.56 1.48
MM2 123 Skarrgan Firebird {4}{R}{R} Creature U EN Kev Walker $0.06 €0.08 0.02
MM2 124 Smash to Smithereens {1}{R} Instant C EN Pete Venters $0.17 €0.20 0.04
MM2 125 Smokebraider {1}{R} Creature C EN Anthony S. Waters $0.11 €0.05 0.01
MM2 126 Soulbright Flamekin {1}{R} Creature C EN Kev Walker $0.08 €0.05 0.01
MM2 127 Spikeshot Elder {R} Creature R EN Izzy $0.20 €0.18 0.01
MM2 128 Spitebellows {5}{R} Creature U EN Larry MacDougall $0.08 €0.10 0.01
MM2 129 Splinter Twin {2}{R}{R} Enchantment R EN Goran Josic $5.89 €4.14 0.76
MM2 130 Stormblood Berserker {1}{R} Creature U EN Min Yum $0.10 €0.10 0.04
MM2 131 Thunderblust {2}{R}{R}{R} Creature R EN Dan Scott $0.22 €0.21 0.01
MM2 132 Tribal Flames {1}{R} Sorcery C EN Zack Stella $0.06 €0.09 0.01
MM2 133 Viashino Slaughtermaster {1}{R} Creature C EN Raymond Swanland $0.07 €0.06 0.01
MM2 134 Wildfire {4}{R}{R} Sorcery R EN Rob Alexander $0.42 €0.35 0.35
MM2 135 Worldheart Phoenix {3}{R} Creature U EN Aleksi Briclot $0.05 €0.07 0.01
MM2 136 Wrap in Flames {3}{R} Sorcery C EN Véronique Meignaud $0.04 €0.03 0.02
MM2 137 Algae Gharial {3}{G} Creature U EN Michael Ryan $0.09 €0.04 0.01
MM2 138 All Suns' Dawn {4}{G} Sorcery R EN Glen Angus $0.21 €0.28 0.01
MM2 139 Ant Queen {3}{G}{G} Creature R EN Trevor Claxton $0.35 €0.41 0.01
MM2 140 Aquastrand Spider {1}{G} Creature C EN Dany Orizio $0.08 €0.07 0.01
MM2 141 Bestial Menace {3}{G}{G} Sorcery U EN Andrew Robinson $0.07 €0.05 0.02
MM2 142 Commune with Nature {G} Sorcery C EN Lars Grant-West $0.12 €0.10 0.01
MM2 143 Cytoplast Root-Kin {2}{G}{G} Creature U EN Thomas M. Baxa $0.25 €0.21 0.01
MM2 144 Gnarlid Pack {1}{G} Creature C EN Johann Bodin $0.04 €0.04 0.01
MM2 145 Karplusan Strider {3}{G} Creature U EN Dan Scott $0.05 €0.02 0.02
MM2 146 Kavu Primarch {3}{G} Creature C EN Kev Walker $0.05 €0.05 0.01
MM2 147 Kozilek's Predator {3}{G} Creature C EN Steve Argyle $0.09 €0.06 0.01
MM2 148 Matca Rioters {2}{G} Creature C EN Steve Argyle $0.05 €0.06 0.01
MM2 149 Mutagenic Growth {G/P} Instant U EN Dave Kendall $2.01 €1.20 1.01
MM2 150 Nest Invader {1}{G} Creature C EN Trevor Claxton $0.18 €0.09 0.05
MM2 151 Noble Hierarch {G} Creature R EN Mark Zug $74.06 €55.92 29.46
MM2 152 Overwhelm {5}{G}{G} Sorcery U EN Wayne Reynolds $0.03 €0.03 0.01
MM2 153 Overwhelming Stampede {3}{G}{G} Sorcery R EN Steven Belledin $0.75 €0.24 0.01
MM2 154 Pelakka Wurm {4}{G}{G}{G} Creature U EN Daniel Ljunggren $0.14 €0.14 0.02
MM2 155 Plummet {1}{G} Instant C EN Pete Venters $0.09 €0.03 0.01
MM2 156 Primeval Titan {4}{G}{G} Creature M EN Aleksi Briclot $7.89 €7.21 8.76
MM2 157 Rampant Growth {1}{G} Sorcery C EN Steven Belledin $0.24 €0.10 0.03
MM2 158 Root-Kin Ally {4}{G}{G} Creature U EN Arnie Swekel $0.03 €0.02 0.15
MM2 159 Scatter the Seeds {3}{G}{G} Instant C EN Rob Alexander $0.13 €0.12 0.01
MM2 160 Scion of the Wild {1}{G}{G} Creature C EN Kev Walker $0.13 €0.13 0.01
MM2 161 Scute Mob {G} Creature R EN Zoltan Boros & Gabor Szikszai $0.44 €0.27 0.01
MM2 162 Simic Initiate {G} Creature C EN Dany Orizio $0.06 €0.02 0.01
MM2 163 Sundering Vitae {2}{G} Instant C EN Shishizaru $0.03 €0.05 0.01
MM2 164 Sylvan Bounty {5}{G} Instant C EN Chris Rahn $0.05 €0.02 0.02
MM2 165 Tarmogoyf {1}{G} Creature M EN Ryan Barger $61.45 €56.20 29.59
MM2 166 Thrive {X}{G} Sorcery C EN Daren Bader $0.06 €0.06 0.01
MM2 167 Tukatongue Thallid {G} Creature C EN Vance Kovacs $0.09 €0.11 0.01
MM2 168 Vines of Vastwood {G} Instant C EN Christopher Moeller $0.99 €0.69 0.04
MM2 169 Wolfbriar Elemental {2}{G}{G} Creature R EN Chippy $0.33 €0.20 0.02
MM2 170 Agony Warp {U}{B} Instant U EN Dave Allsop $0.10 €0.08 0.01
MM2 171 Apocalypse Hydra {X}{R}{G} Creature R EN Jason Chan $0.35 €0.28 0.01
MM2 172 Boros Swiftblade {R}{W} Creature U EN Doug Chaffee $0.10 €0.08 0.01
MM2 173 Drooling Groodion {3}{B}{B}{G} Creature U EN Kev Walker $0.03 €0.02 0.02
MM2 174 Electrolyze {1}{U}{R} Instant U EN Zoltan Boros & Gabor Szikszai $0.25 €0.34 0.04
MM2 175 Ethercaste Knight {W}{U} Artifact Creature U EN Steven Belledin $0.11 €0.06 0.01
MM2 176 Ghost Council of Orzhova {W}{W}{B}{B} Lgd. Creature R EN Greg Staples $0.28 €0.26 0.01
MM2 177 Glassdust Hulk {3}{W}{U} Artifact Creature U EN Franz Vohwinkel $0.08 €0.08 0.01
MM2 178 Horde of Notions {W}{U}{B}{R}{G} Lgd. Creature R EN Adam Rex $0.29 €0.17 0.01
MM2 179 Lorescale Coatl {1}{G}{U} Creature U EN Greg Staples $0.09 €0.15 0.01
MM2 180 Mystic Snake {1}{G}{U}{U} Creature R EN Daren Bader $0.39 €0.44 0.07
MM2 181 Necrogenesis {B}{G} Enchantment U EN Trevor Claxton $0.14 €0.10 0.01
MM2 182 Niv-Mizzet, the Firemind {2}{U}{U}{R}{R} Lgd. Creature R EN Todd Lockwood $0.64 €0.49 0.01
MM2 183 Pillory of the Sleepless {1}{W}{B} Enchantment U EN Marc Simonetti $0.11 €0.15 0.02
MM2 184 Plaxcaster Frogling {1}{G}{U} Creature U EN Greg Staples $0.44 €0.27 0.01
MM2 185 Savage Twister {X}{R}{G} Sorcery U EN John Avon $0.10 €0.08 0.01
MM2 186 Shadowmage Infiltrator {1}{U}{B} Creature R EN Tomasz Jedruszek $0.21 €0.36 0.02
MM2 187 Sigil Blessing {G}{W} Instant U EN Matt Stewart $0.14 €0.12 0.01
MM2 188 Vengeful Rebirth {4}{R}{G} Sorcery U EN Vance Kovacs $0.06 €0.06 0.01
MM2 189 Wrecking Ball {2}{B}{R} Instant U EN Ron Spears $0.10 €0.05 0.01
MM2 190 Ashenmoor Gouger {B/R}{B/R}{B/R} Creature U EN Matt Cavotta $0.11 €0.04 0.01
MM2 191 Creakwood Liege {1}{B/G}{B/G}{B/G} Creature R EN Cole Eastburn $3.15 €1.92 0.02
MM2 192 Dimir Guildmage {U/B}{U/B} Creature U EN Adam Rex $0.10 €0.13 0.01
MM2 193 Fulminator Mage {1}{B/R}{B/R} Creature R EN rk post $19.97 €18.38 10.75
MM2 194 Hearthfire Hobgoblin {R/W}{R/W}{R/W} Creature U EN Steven Belledin $0.10 €0.17 0.01
MM2 195 Nobilis of War {R/W}{R/W}{R/W}{R/W}{R/W} Creature R EN Christopher Moeller $0.17 €0.19 0.01
MM2 196 Restless Apparition {W/B}{W/B}{W/B} Creature U EN Jeff Easley $0.09 €0.08 0.01
MM2 197 Selesnya Guildmage {G/W}{G/W} Creature U EN Mark Zug $0.10 €0.05 0.01
MM2 198 Shrewd Hatchling {3}{U/R} Creature U EN Carl Frank $0.06 €0.11 0.02
MM2 199 Swans of Bryn Argoll {2}{W/U}{W/U} Creature R EN Eric Fortune $1.25 €0.57 0.05
MM2 200 Wilt-Leaf Liege {1}{G/W}{G/W}{G/W} Creature R EN Jason Chan $2.45 €2.09 0.37
MM2 201 Alloy Myr {3} Artifact Creature C EN Matt Cavotta $0.15 €0.08 0.01
MM2 202 Blinding Souleater {3} Artifact Creature C EN Igor Kieryluk $0.06 €0.04 0.01
MM2 203 Cathodion {3} Artifact Creature C EN Izzy $0.08 €0.05 0.01
MM2 204 Chimeric Mass {X} Artifact R EN David Palumbo $0.17 €0.17 0.02
MM2 205 Copper Carapace {1} Artifact C EN Franz Vohwinkel $0.02 €0.02 0.01
MM2 206 Cranial Plating {2} Artifact U EN Adam Rex $0.56 €0.50 0.08
MM2 207 Culling Dais {2} Artifact U EN Anthony Palumbo $0.09 €0.09 0.01
MM2 208 Darksteel Axe {1} Artifact U EN Daniel Ljunggren $0.14 €0.15 0.01
MM2 209 Etched Champion {3} Artifact Creature R EN Igor Kieryluk $3.13 €2.97 0.48
MM2 210 Etched Monstrosity {5} Artifact Creature R EN Steven Belledin $0.23 €0.20 0.01
MM2 211 Etched Oracle {4} Artifact Creature U EN Matt Cavotta $0.10 €0.09 0.01
MM2 212 Everflowing Chalice {0} Artifact U EN Steve Argyle $0.49 €0.18 0.04
MM2 213 Expedition Map {1} Artifact U EN Franz Vohwinkel $3.37 €2.29 0.12
MM2 214 Flayer Husk {1} Artifact C EN Igor Kieryluk $0.11 €0.09 0.02
MM2 215 Frogmite {4} Artifact Creature C EN Terese Nielsen $0.14 €0.12 0.04
MM2 216 Glint Hawk Idol {2} Artifact C EN Dave Allsop $0.06 €0.02 0.01
MM2 217 Gust-Skimmer {2} Artifact Creature C EN Dan Scott $0.01 €0.02 0.01
MM2 218 Kitesail {2} Artifact C EN Cyril Van Der Haegen $0.04 €0.07 0.01
MM2 219 Lodestone Golem {4} Artifact Creature R EN Chris Rahn $0.75 €0.76 0.08
MM2 220 Lodestone Myr {4} Artifact Creature R EN Greg Staples $0.22 €0.23 0.01
MM2 221 Long-Forgotten Gohei {3} Artifact R EN Alan Pollack $0.20 €0.22 0.01
MM2 222 Mortarpod {2} Artifact U EN Eric Deschamps $0.09 €0.11 0.02
MM2 223 Mox Opal {0} Lgd. Artifact M EN Volkan Baga $99.99 €74.55 60.61
MM2 224 Myr Enforcer {7} Artifact Creature C EN Jim Murray $0.15 €0.11 0.04
MM2 225 Precursor Golem {5} Artifact Creature R EN Chippy $0.19 €0.25 0.01
MM2 226 Runed Servitor {2} Artifact Creature C EN Mike Bierek $0.02 €0.05 0.01
MM2 227 Rusted Relic {4} Artifact C EN Igor Kieryluk $0.04 €0.06 0.01
MM2 228 Sickleslicer {3} Artifact C EN Jason Felix $0.05 €0.06 0.01
MM2 229 Skyreach Manta {5} Artifact Creature C EN Christopher Moeller $0.02 €0.03 0.01
MM2 230 Spellskite {2} Artifact Creature R EN Chippy $7.80 €7.06 2.58
MM2 231 Sphere of the Suns {2} Artifact C EN Jana Schirmer & Johannes Voss $0.10 €0.14 0.01
MM2 232 Sunforger {3} Artifact R EN Darrell Riche $0.75 €0.41 0.01
MM2 233 Tumble Magnet {3} Artifact U EN Drew Baker $0.09 €0.11 0.01
MM2 234 Wayfarer's Bauble {1} Artifact C EN Darrell Riche $0.16 €0.09 0.03
MM2 235 Azorius Chancery Land U EN John Avon $0.21 €0.12 0.04
MM2 236 Blinkmoth Nexus Land R EN Sam Burley $5.99 €4.32 1.23
MM2 237 Boros Garrison Land U EN John Avon $0.25 €0.13 0.05
MM2 238 Darksteel Citadel Artifact Land C EN John Avon $0.39 €0.31 0.05
MM2 239 Dimir Aqueduct Land U EN John Avon $0.49 €0.34 0.06
MM2 240 Eldrazi Temple Land U EN James Paick $6.12 €7.68 1.25
MM2 241 Evolving Wilds Land C EN Steven Belledin $0.08 €0.08 0.02
MM2 242 Eye of Ugin Lgd. Land R EN James Paick $4.85 €4.80 0.60
MM2 243 Golgari Rot Farm Land U EN John Avon $0.24 €0.11 0.04
MM2 244 Gruul Turf Land U EN John Avon $0.25 €0.12 0.04
MM2 245 Izzet Boilerworks Land U EN John Avon $0.20 €0.16 0.04
MM2 246 Orzhov Basilica Land U EN John Avon $0.25 €0.12 0.03
MM2 247 Rakdos Carnarium Land U EN John Avon $0.22 €0.14 0.04
MM2 248 Selesnya Sanctuary Land U EN John Avon $0.22 €0.05 0.04
MM2 249 Simic Growth Chamber Land U EN John Avon $0.29 €0.19 0.05

It is the moment of discovery, the triumph of the mind, and the end of these results.

Modern Masters 2015 (MM2)

249 cards Released 2015-05-22 $814.96 €642.29 318.96 TIX