Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος {1}{G}{W}{U}

Θηρίον — Φελδδαγρίφος

{G}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος δέχεται +1/+1 μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος παίξω τήν 1/1 γνώμην χλωροῦ θηριοῦ ἱπποποτάμου.

{W}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος δέχεται τὴν φυλάχα ἀπὸ μέλανος χαὶ πυρροῦ μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος δέχεται τοῦς 2 βίους.

{U}: Ὁ πλανώμενος Φελδδαγρίφος χερδαίνει τὴν πτῆσιν μέχρι τὸ μέρος ἐτελέσθη. Ὁ ἐναντίος ἔαι ἀναλέγειν τὸν βιβλίον.

4/4

Illustrated by Matt Cavotta

Standard
Frontier
Modern
Pauper
Legacy
Penny
Vintage
1v1 Cmdr.
Commander
Brawl